Vážení zákazníci, vítáme vás na našem novém webu.
Již nyní si můžete prohlížet katalog produktů a brzy spustíme možnost objednávek přes internet.
Zákaznická podpora:+420 800 187 810

Všeobecné obchodní podmínky

 

Výzva k podání nabídky na koupi zboží spojená s odkazem na OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dr. Kulich Pharma, s. r. o.
Verze č. 7/2024  

Obchodní podmínky (dále také jako „OP“ nebo „obchodní podmínky“) jsou určeny pro zájemce o uzavření kupní smlouvy s obchodní společností Dr. Kulich Pharma, s.r.o., IČ: 27487555, se sídlem Piletická 178/61, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 21944/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen jako „prodávající“) a jsou projevem učiněné výzvy k podání nabídek kupujících na koupi zboží ze sortimentu prodávajícího. 

Toto je výzva k podání nabídek (objednávek) spojená s obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje přijetí nabídek od kupujícího učiněné výhradně prostřednictvím objednávky, přičemž objednávkou se rozumí objednávka telefonická, emailová, písemná nebo objednávka prostřednictvím e-shopu (dále také jako „objednávky“). 

Těmito OP se bude řídit vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který si objedná a koupí zboží u prodávajícího. OP jsou nedílnou součástí každé objednávky kupujícího a v okamžiku akceptace objednávky prodávajícím, tzn. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, se stávají závaznými pro obě smluvní strany. 

Kupujícím se rozumí výhradně osoba podnikající (nikoliv konečný spotřebitel). 

Tyto OP jsou výzvou k podání nabídek, resp. objednávek, na opakované uzavírání kupních smluv na koupi výrobků a zboží prodávajícího. 

Nabídka zboží je k dispozici na webové adrese https://www.kulich.cz/  a je průběžně aktualizována, přičemž společně s ní je průběžně aktualizován i ceník. Zboží bude prodáváno za cenu dle ceníku platného ke dni učinění objednávky kupujícím. 

Výzva k podání nabídky je činěna zpravidla každý den, zejména prostřednictvím prezentace zboží prodávajícího na jeho webových stránkách. Objednávka je činěna vždy aktuálně ve vztahu k nejnovější prezentaci prodávajícího. Nabídka je ze strany kupujícího učiněna zasláním objednávky na konkrétní zboží či výrobky prodávajícímu.

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) je část obsahu kupní smlouvy vzniklé akceptací objednávky kupujícího prodávajícím určena těmito OP. Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. 

Kupující okamžikem učinění objednávky stvrzuje, že s těmito OP souhlasí a zavazuje se jimi řídit. 

Prodávající si vyhrazuje právo přijímat objednávky pouze a výlučně v reakci na svou výzvu k podání nabídky učiněnou prostřednictvím těchto OP. 

Vážení zájemci o koupi zboží, nesouhlasíte-li s těmito OP, požádejte nás o individuální jednání a o uzavření individuální kupní smlouvy.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Dr. Kulich Pharma, s. r. o.,
IČ: 27487555, se sídlem Piletická 178/61, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 21944/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové

 I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále také jako „OP“ nebo „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dr. Kulich Pharma, s. r. o., se sídlem Piletická 178/61, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 21944/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen jako „prodávající“) podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“). Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí výlučně osoba podnikající, jenž podle těchto OP uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží, a to na základě nabídky (objednávky) kupujícího a prodávající tuto nabídku kupujícího (objednávku) akceptoval. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto OP. OP tvoří přílohu každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke smlouvě přiloženy či nikoliv.

 

1.2 Těmito OP se řídí vztahy mezi prodávajícím a všemi jeho kupujícími, přičemž kupující se mohou s těmito OP seznámit na internetových stránkách prodávajícího a učiněním objednávky stvrzují, že tak učinili. Prodávající si vyhrazuje právo přijímat objednávky pouze a výlučně v reakci na svou výzvu k podání nabídky učiněnou prostřednictvím těchto OP. Objednáním zboží u prodávajícího kupující souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP.

Kupujícím se dle těchto OP může být pouze osoba podnikající, nikoli konečný spotřebitel. 

1.3 Prodávající si vyhrazuje, s ohledem na rozumnou potřebu v rámci své podnikatelské činnosti, s přihlédnutím k výrobnímu sortimentu a případným změnám v legislativě, podmínkám trhu atd., právo obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu v budoucnu změnit. Tato změna se kupujícím oznámí tak, že nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího a kupujícím, kteří o to výslovně požádají a sdělí v rámci této žádosti prodávajícímu elektronickou adresu, bude oznámení o změně zasláno na sdělenou elektronickou adresu kupujícího. Pokud kupující se změnou obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn smlouvu, která se řídí novým zněním obchodních podmínek, písemně vypovědět do 60 dnů ode dne oznámení změny. Pokud kupující se změnou obchodních podmínek nebude souhlasit, je prodávající oprávněn smlouvu vypovědět do 60 dnů ode dne odmítnutí změny obchodních podmínek. 

1.4 Při každém telefonickém kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím se prodávající i kupující identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o totožnosti osoby, která příslušnou komunikaci činí. 

1.5 Jazyk komunikace. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající není povinen přijmout dokument v jiném než v českém jazyce. Prodávající je oprávněn žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka. V případě dokumentů, které jsou vyhotoveny i v jiných jazykových verzích, je vždy rozhodující česká verze, nebude-li dohodnuto jinak.  

 

II.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1 Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je zpravidla uzavírána tak, že si kupující telefonicky objedná zboží u telefonní operátorky prodávajícího, přičemž za okamžik uzavření smlouvy se považuje okamžik, kdy telefonní operátorka objednávku zboží ústně prostřednictvím telefonu potvrdí. 

2.2 Smlouvu mohou smluvní strany uzavřít i tak, že si kupující zboží objedná v e-shopu prodávajícího. Při objednávce je zároveň kupující povinen zaškrtnout, že souhlasí s OP, jinak by nebylo možno objednávku uskutečnit. Za okamžik učinění nabídky se považuje odkliknutí políčka „OBJEDNAT s povinností platby“ kupujícím. Za okamžik uzavření smlouvy se považuje akceptace objednávky prodávajícím, která bude zaslána kupujícímu prostřednictvím emailu. 

2.3 Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě a v souvislosti s kupní smlouvou.

 2.4 Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje tyto obchodní podmínky. 

2.5 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 2.6 V rámci dodávky objednaného zboží může být k určitému druhu zboží kupujícímu přibaleno prodávajícím i bonusové zboží za promo kupní cenu ve výši 0,01 Kč. S tímto kupující souhlasí a svůj souhlas vyjadřuje svou objednávkou. Pokud s tímto kupující nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu sdělit v objednávce, tedy sdělit mu, že nemá zájem o bonusové zboží za promo kupní cenu. Bonusové zboží se stává součástí zboží objednaného kupujícím v objednávce a promo kupní cena se připočte ke kupní ceně za zboží objednané kupujícím v objednávce. 

 

III. 

CENA ZBOŽÍ

 3.1 Cena zboží je stanovena jednostranně prodávajícím a je uvedena bez DPH u jednotlivých druhů zboží v prezentaci zboží prodávajícího. K ceně zboží bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.2 Při sjednání objednávky telefonicky má přednost sjednání ceny prostřednictvím telefonu před cenou uvedenou ve výzvě k učinění nabídky. 

3.3 Cena zboží zpravidla zahrnuje náklady na přepravu a dodání zboží, není-li dohodnuto jinak nebo není-li níže uvedeno jinak. Cena zahrnuje balné. 

3.4 Prezentace zboží prodávajícího je k dispozici na webové adrese https://www.kulich.cz. Sortiment zboží je průběžně aktualizován, společně s ním je průběžně aktualizován i ceník, ve kterém jsou uvedeny aktuální ceny zboží. Zboží bude prodáváno za cenu zboží dle aktuálního ceníku platného ke dni učinění objednávky dle metody FEFO (výrobky s dřívějším datem spotřeby jsou expedovány jako první).

 

IV.

DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1 Zboží je kupujícímu dodáváno zpravidla prostřednictvím dopravce sjednaného za tímto účelem, výjimečně osobním převzetím. 

4.2 Za dodání zboží je považován okamžik předání zboží prvnímu dopravci k přepravě či osobní převzetí zboží kupujícím. 

4.3 Zboží je zpravidla kupujícímu dodáváno v co nejkratší lhůtě s přihlédnutím k aktuální poptávce po zboží od všech kupujících a k vytíženosti přepravců. 

4.4 Osobní odběr zboží v sídle prodávajícího je možný na základě dohody smluvních stran. 

4.5 Nastanou-li po uzavření smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty objednaného zboží kupujícím, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením kupujícím vznikne. 

4.6   Zboží je kupujícímu dodáno společně s dodacím listem. 

4.7  Při převzetí dodávky je kupující dopravci či předávající osobě na dodacím listě povinen potvrdit druh a počet obalových jednotek a stvrdit toto podpisem oprávněné osoby. Na pozdější uplatňování nároků z vad zboží (reklamaci) v počtu obalových a poškozených jednotek zboží nebude brán zřetel. Pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady zboží např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě, vnějším poškození nebo označení, zaznamená zjištěné rozdíly nebo vady na dodací list, na který zároveň uvede čitelně své jméno, datum, razítko a vše stvrdí svým podpisem. Tento dodací list si kupující nechá potvrdit dopravcem či předávající osobou (zpravidla zaměstnanec prodávajícího). 

4.8  V případě, že kupující odmítne převzít celou dodávku zboží pro některou ze zřejmých závad, uvede tuto skutečnost na dodací list, který vrátí i s vadným či neúplně doručeným zbožím zpět dopravci či předávající osobě (zpravidla zaměstnanec prodávajícího). 

4.9  Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva, tj. v okamžiku předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě, v případě osobního převzetí takovýmto převzetím. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 

 

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Kupující je povinen za zboží zaplatit cenu zboží uvedenou na faktuře, která je mu zasílána na požadovanou adresu, a to ve lhůtě uvedené na faktuře. Není-li faktura zaslána kupujícímu společně s objednaným zbožím, bude mu zaslána na adresu, kterou prodávajícímu uvedl jako adresu pro doručování faktur. Případné neobdržení faktury je kupující povinen prodávajícímu prokazatelně oznámit, a to nejpozději do sedmi (7) dní od doručení zboží. V opačném případě je cena zboží splatná posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že faktura nebyla kupujícímu doručena. 

5.2 Na základě dohody smluvních stran je možná úhrada kupní ceny za zboží za delší časový úsek, zpravidla za kalendářní měsíc, a to za veškeré zboží odebrané v příslušném časovém úseku. Tuto formu úhrady může kupujícímu navrhnout prodávající. V tomto případě se faktura za příslušný časový úsek zasílá kupujícímu na dohodnutou adresu. 

5.3 Úhrada kupní ceny posunutá o dobu splatnosti po obdržení zboží je umožněna pouze registrovaným zákazníkům se kterými je uzavřena písemná smlouva. Ostatní zákazníci (pouze osoby podnikající) uhradí celou kupní cenu dopravci v okamžiku  převzetí zboží.   

 

VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Poruší-li strana kupní smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení smlouvy podstatné není.

 6.2 Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

6.3 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.

  

VII.

UPLATŇOVÁNÍ VAD ZBOŽÍ – REKLAMACE 

7.1    Kupující může uplatnit práva z vadného plnění (zboží) (dále také jako reklamace) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2   Projeví-li se vada na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího je kupující povinen prokázat, že zboží bylo vadné již při tomto přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

7.3   Kupující je povinen dodávané zboží překontrolovat ihned při jeho přejímce a případnou reklamaci zboží je povinen uplatnit prostřednictvím dodacího listu při přejímce zboží od dopravce či při osobním převzetí. K pozdější reklamaci týkající se zjevných vad zboží není kupující oprávněn. Zjevnými vadami jsou především zřejmé rozdíly či vady např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě nebo vnější poškození nebo označení zboží. Zjištěné rozdíly nebo vady zaznamená kupující na dodací list, na jehož kopii čitelně uvede datum, jméno a svůj podpis. Dopravce doplní registrační značku vozidla a podpisem potvrdí převzetí reklamovaného zboží. U zboží ze skupiny návykových látek a prekursorů je kupující povinen zkontrolovat počet a vnější neporušenost obalových jednotek podle údajů uvedených v dodacím dokladu a případnou vadu či nesrovnalost ihned reklamovat obdobným způsobem na dodacím listu u přepravce či předávající osoby (zpravila zaměstnance prodávajícího). V případě vracení zboží z této skupiny je řidič oprávněn převzít od odběratele pouze zboží zabalené tak, aby nebylo možné s obsahem manipulovat během přepravy bez zjevného narušení obalu. Řidič potvrzuje podpisem pouze převzetí přepravních obalů. 

7.4    Při pozdější reklamaci zboží (uplatnění vady zboží) nežli v době převzetí zboží kupujícím je kupující povinen reklamaci uplatnit prostřednictvím formuláře „Žádost o vrácení/reklamaci zboží“. Tento formulář je k dispozici k vyplnění na webových stránkách https://www.kulich.cz/ v záložce „O nákupu – Reklamace/vrácení zboží“ nebo bude kupujícímu předán na vyžádání kupujícím. Při reklamaci je třeba reklamované zboží vrátit prodávajícímu. Ve formuláři je nutné z nabízených možností vybrat důvod vrácení zboží. Uplatnění pozdější reklamace z důvodu nevyhovující kvality, krátké exspirace, chybně vystaveného daňového dokladu, nedodaného zboží, poškozeného zboží a objednání omylem (objednáno omylem zpoplatněno manipulačním poplatkem 300Kč plus DPH za položku) je možné pouze písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Reklamaci zboží je nutné uplatnit neprodleně po jejím zjištění. Vyplněný formulář „Potvrzení o reklamaci zboží“ musí obsahovat veškeré požadované údaje, musí být vypsán čitelně a srozumitelně. Součástí formuláře “ Žádost o vrácení/reklamaci zboží“ je také prohlášení, že zboží bylo uchováváno za předepsaných skladovacích podmínek. Formulář „Žádost o reklamaci zboží“ u reklamace učiněné dříve telefonicky (předběžně) musí být uvedeno jméno osoby, se kterou byla reklamace telefonicky projednávána.

7.5    Ve formuláři „Žádost o vrácení/reklamaci zboží“ musí být vyplněny veškeré předepsané údaje, a to zejména tyto: Název a množství reklamovaného zboží; číslo šarže produktu; číslo dodacího listu a faktury; důvod reklamace (nezbytné je udání důvodu vrácení zboží, např. nevyhovující kvalita, krátká exspirace, chybně vystavený daňový doklad, nedodané zboží, poškozené zboží, objednáno omylem (tento důvod zpoplatněn manipulačním poplatkem 300 Kč plus DPH za reklamovanou položku bez ohledu na počet kusů v položce)); adresa a razítko kupujícího (odebírající lékárny); jméno a podpis odpovědné osoby kupujícího; u zboží, které má být uchováváno za předepsaných podmínek, např. při snížené teplotě, prohlášení o tom, že zboží bylo uchováváno za předepsaných podmínek. 

7.6   Reklamace zboží z důvodu kvality bude hodnocena a posuzována v závislosti na druhu a charakteru reklamovaného zboží. 

7.7 Reklamace zboží musí být uplatněna prokazatelným způsobem ihned po zjištění vady, nejpozději do tří měsíců ode dne dodání nebo do data expirace reklamovaného zboží. 

7.8   Zamítnuty budou reklamace zjevných vad, které bylo možno zjistit při převzetí zboží, pokud reklamace nebyla učiněna v okamžik převzetí zboží, nebo písemně nejpozději jeden den po převzetí zboží. Zamítnuty budou také takové reklamace zboží, pokud bylo z balení zboží odebráno větší množství než takové, které je třeba k identifikaci zboží. 

7.9   Zboží s poškozeným obalem musí být vráceno ihned po zjištění vady při přejímce. Při předávání reklamovaného zboží dopravci je kupující povinen nechat si od dopravce potvrdit doklad o vrácení zboží (jméno, podpis, reg. značka vozidla), doklad o vrácení zboží podepsat a doplnit datum převzetí zboží. 

7.10 Zboží iniciované k vrácení výrobci či distributorovi Státním ústavem pro kontrolu léčiv Praha z důvodů nevyhovující kvality musí kupující vrátit po telefonické nebo písemné výzvě prodávajícího nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl na zboží nevyhovující kvality upozorněn. 

7.11  Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace.

 7.12 Kupující je oprávněn reklamovat objednávku a zboží dodané mu prodávajícím z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech a z důvodů uvedených v těchto OP. Prodávající takovouto reklamaci posoudí a poté ji buď uzná nebo zamítne. V případě uznání reklamace je kupující povinen prodávajícímu vrátit veškeré reklamované zboží dle reklamované objednávky v neporušených obalech a v množství dle reklamované objednávky, a to včetně případného bonusového zboží dle článku 2.6 těchto OP. 

7.13 Poté, co bude prodávajícímu doručeno reklamované zboží dle uznané reklamace podle bodu 7.13 těchto OP, je prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu, pokud již byla kupní cena kupujícím uhrazena, a vystavit mu dobropis. 

7.14 V případě, že kupující reklamuje dle článku 7.13 těchto OP pouze část zboží uvedeného v objednávce, je povinen, v případě, kdy prodávající takovou reklamaci uzná, vrátit předmětnou část zboží dle reklamované objednávky (tedy reklamované zboží) v neporušených obalech a v množství dle reklamované objednávky, a to včetně případného bonusového zboží dle článku 2.6 těchto OP. 

7.15 Poté, co bude prodávajícímu doručena část reklamovaného zboží (podle článku 7.15 těchto OP, je prodávající povinen v případě, že reklamaci uzná, vrátit kupujícímu část uhrazené kupní ceny odpovídající kupní ceně reklamovaného zboží, pokud již byla kupujícím kupní cena uhrazena, a vystavit mu částečný dobropis. 

7.16 Při uznaní reklamace má prodávající vždy nárok na úhradu nákladů spojených s balením zboží, jeho odesláním a doručením kupujícímu. 

7.17 Při uznaní reklamace je kupující povinen vrátit prodávajícímu společně s reklamovaným zbožím i bonusové zboží uvedené v článku 2.6 těchto OP. V případě, pokud kupující toto bonusové zboží nevrátí, je povinen za ně prodávajícímu uhradit poplatek ve výši 300,- Kč plus DPH nebo obvyklou cenu bonusového zboží, a to podle výběru prodávajícího. Obvyklou cenu bonusového zboží určí prodávající. 

 

VIII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1     Ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách https://www.kulich.cz/ ve spodní části stránky v záložce „Zásady ochrany soukromí“. Tento dokument je nedílnou součástí těchto OP. 

 

IX.

POSTOUPENÍ 

9.1      Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.

  

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1    Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené kupní smlouvou a těmito OP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zvláště občanským zákoníkem. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

10.2    Pokud se nějaký článek OP stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články OP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení OP se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu. 

10.3    Smlouva vzniklá na základě OP obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními OP a kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

10.4  Kupující se zavazuje přebírat písemnosti adresované mu prodávajícím v souvislosti se smlouvou či těmito OP na adresu jeho sídla uvedeným ve veřejném rejstříku a objednávkách (dále také jako „kontaktní adresa“), případně do datové schránky kupujícího, je-li tento způsob doručování možný. Kupující je povinen zabezpečit možnost doručení písemností na kontaktní adrese, zejména tím, že zajistí přijímání doporučených psaní na kontaktní adrese, umístění poštovní schránky na kontaktní adrese a označení poštovní schránky na kontaktní adrese svým jménem a příjmením či obchodní firmou. V případě změny kontaktní adresy se kupující zavazuje o takové změně kontaktní adresy druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat. Kupující bere na vědomí, že následkem porušení povinnosti zabezpečit možnost doručení písemnosti na kontaktní adrese či porušení povinnosti informovat prodávající o změně kontaktní adresy může být zmařeno dojití právního jednání od prodávajícího. V takovém případě platí, že právní jednání prodávajícímu řádně došlo. V případě odepření převzetí doporučené zásilky platí, že byla písemnost doručena dnem, kdy si ji prodávající odmítl převzít. 

 

XI.

PLATNOST OP 

11.1    Tyto OP jsou platné od 01. 07. 2024 do vydání aktualizace znění OP. Aktuální znění OP je
k dispozici na internetových stránkách prodávajícího – obchodní společnosti Dr. Kulich Pharma, s. r. o. https://www.kulich.cz, záložka O nákupu – Všeobecné obchodní podmínky.

  

V Hradci Králové dne 01.07.2024